Eğitim
Giriş Tarihi : 15-12-2021 20:50   Güncelleme : 15-12-2021 20:50

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

 

GÖREVLERİ : 

 A- Bakanlığımız merkez teşkilatındaki bütün bina ve eklentileri dâhil olmak üzere çalışanların sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması amacıyla;

1. Sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda rehberlik yapmak ve öneriler hazırlayarak işveren/işveren vekiline sunmak.

2. Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasını sağlamak.

3. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işveren/işveren vekiline onayına sunmak, planlanmanın uygulanmasını sağlamak.

4. Kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

5. Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgileri ve çalışma sonuçlarını kayıt altına almak.

6. Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine dikkat ederek saklamak.

7. İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ve İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verilen alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğini izlemek.

8.Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerindeki müşterilere sunulması gereken işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının görev yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatlar çerçevesinde görevlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, İşveren/işveren vekili onayına müteakip İSG+KATİP/EK-5/B onayı iş ve işlemlerini yürütmek.

9.İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarı ile İş Ekipmanları Periyodik Kontrol Laboratuvarının mevzuat esasları doğrultusunda kurulması, standartlar dahilinde işletilmesi, sistemin geliştirilmesi, gelişen ve değişen şartlara göre akreditasyonunun sağlanması,

10. İSGB’lerde sunulan hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi ve değişen şartlara, gelişen teknolojik etkilere bağlı olarak ulusal ve uluslararası standartlar ile direktiflere ve mer’i mevzuat hükümlerinin belirlediği esaslara göre iş ve işlemlerin kaliteli, standartlara uygun yapılmasını sağlamak.